Getmore Being

บริษัท เก็ทมอร์ บีอิ้ง จำกัด
Slogan = Getmore Healthy .
Getmore Wealthy . Getmore Being

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า เลือก เก็ทมอร์ บีอิ้ง

Vision วิสัยทัศน์
เราต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนบนโลกใบนี้ ให้มีสุขภาพที่ยอดเยี่ยม
และมีรายได้ที่มั่นคง ด้วยผลิตภัณฑ์ และโมเดลธุรกิจของเก็ทมอร์ บีอิ้ง

Mission พันธกิจ
10 ปี ต่อจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของเก็ทมอร์ บีอิ้ง
จะเข้าไปอยู่ในทุกบ้าน ทั่วโลก เพื่อช่วยดูแลสุขภาพผู้คน
ในยุคที่โลกเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และนั่นหมายถึง เก็ทมอร์ บีอิ้ง
ก็จะเป็นธุรกิจที่ช่วยกระจายรายได้ให้กับผู้คนทั่วโลกเช่นกัน
ผ่านโมเดลธุรกิจที่ทันสมัย ด้วยเครื่องมือ
ที่ถูกพัฒนาไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารของโลกใบนี้

โพสต์ล่าสุด

เมนู