จรรยาบรรณเก็ทมอร์

จรรยาบรรณข้อตกลง และกฎระเบียบข้อบังคับ การเป็นสมาชิกกผู้ร่วมธุรกิจอิสระกับบริษัทฯ

1. บริษัทฯ มีนโยบายเปิดกว้างเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสประกอบอาชีพอย่างสุจริตอย่างเท่าเทียมกัน ในการสมัครเป็นนักธุรกิจอิสระของบริษัทฯ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ลัทธิทางการเมืองและการนับถือศาสนาใดๆ

2. นักธุรกิจอิสระต้องสมัครเป็นสมาชิกด้วยตนเองพร้อมแนบเอกสารประกอบใบสมัครในกับทางบริษัทฯ ภายใน 30 วันหลังจากทำการสมัคร

3. ผู้สมัครต้องมีอายุตั่งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ และต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นผู้ต้องหามีคดีความ

4. นักธุรกิจอิสระสามารถสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทฯ ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถสมัครซ้ำซ้อนกับสายงานอื่นได้ หากตรวจพบบริษัทฯ สามารถยกเลิกสถานะสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ควรตรวจสอบข้อมูลในแน่นอนถูกต้องก่อนสมัคร มิฉะนั้นหากเกิดการผิดพลาดบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ

5. นักธุรกิจอิสระยินยอมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าฝึกอบรม หรืออุปกรณ์ส่งเสริมการขาย โปรโมชั่นต่างๆ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทฯได้กำหนดไว้

6. นักธุรกิจอิสระต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด และไม่กระทำการใดที่เป็นผลเสียหรือเอื้อประโยชน์ในการทำธุรกิจ ถ้าเกิดผลเสียหาย มีการฟ้องร้องจากผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นแพ่งหรืออาญา นักธุรกิจอิสระเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

7. นักธุรกิจอิสระต้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของบริษัทฯ ในราคาที่บริษัทฯกำหนดไว้เท่านั้น ห้ามมิให้นักธุรกิจอิสระขายสินค้าต่ำกว่าราคาที่บริษัทฯกำหนด หรือกระทำการใดๆในทำนองที่ทำให้บริษัทฯเสียหาย บริษัทฯมีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นนักธุรกิจอิสระโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. นักธุรกิจอิสระต้องระลึกเสมอว่า ขณะทำการแนะนำสินค้าหรือบริการหรือธุรกิจ จ้องคำนึงถึงสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นสำคัญอันดับแรก ให้อธิบายและพูดแต่ความเป็นจริงเท่านั้น หากเกิดการร้องทุกข์ นักธุรกิจอิสระต้องแก้ไขโดยทันทีเพื่อความถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และองค์กร

9. บริษัทฯยินดีรับเปลี่ยนสินค้าที่จำหน่ายให้กับผู้บริโภค ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าที่มีใบเสร็จ และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100% เท่านั้น

10. นักธุรกิจอิสระต้องทำความเข้าใจและยอมรับเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าของบริษัทฯ เป็นสิทธิของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว ผู้สมัครต้องรับรองว่าจะไม่ใช้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯเด็ดขาด หากสมาชิกหรือนักธุรกิจอิสระต้องการใช้เครื่องหมายทางการค้าและชื่อทางการค้า ให้แจ้งความจำนงกับทางบริษัทฯเป็นลายลักษณ์อักษร และจะกระทำการใดๆก็ต่อเมื่อบริษัทฯได้อนุมัติอย่างถูกต้องแล้วเท่านั้น

11. นักธุรกิจอิสระยินดีรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเป็นสมาชิกหรือเป็นนักธุรกิจอิสระกับทางบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์จากแผนการตลาดรวมทั้งโปรโมชั่นต่างๆ ที่ได้ประกาศและมีวันสิ้นสุด

12. บริษัทฯสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผลประโยชน์ตามแผนการตลาด ราคาสินค้า และอื่นๆเพื่อให้การดำเนินธุรกิจขของบริษัทฯ สอดคล้องไปในทางที่ดีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13. นักธุรกิจอิสระจะสิ้นสุดสถานการณ์เป็นนักธุรกิจอิสระของบริษัทฯเมื่อขาดการติดต่อกับทางบริษัทฯเป็นระยะเวลาเกิน 1 ปี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ หรือยกเลิกการเป็นนักธุรกิจอิสระโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

14. หากนักธุรกิจอิสระต้องการลาออกแล้วจะสมัครเป็นนักธุรกิจอิสระใหม่ ต้องยื่นใบลาออก พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และบัตรสมาชิกนักธุรกิจอิสระส่งคืนบริษัทฯ เป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือนถึงจะสมัครเป็นนักธุรกิจอิสระใหม่ได้

15. นักธุรกิจอิสระยอมรับกฎระเบียบของบริษัทฯในส่วนแก้ไขปรังปรุงโดยการประกาศอย่างเป็นทางการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นราคาผลิตภัณฑ์หรือสินค้า ผลตอบแทนหรืออื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

16. นักธุรกิจอิสระเข้าใจและรับทราบดีว่าการเป็นนักธุรกิจอิสระกับทางบริษัทฯ ไม่ใช่การเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หากเกิดความเสียหายจากการกระทำ ไม่ว่าจะเป็นการชักจูง เอื้อประโยชน์ให้กับผู้บริโภคโดยที่ไม่ได้เกิดจากการประกาศของบริษัทฯ แต่เป็นการกระทำของนักธุรกิจอิสระ กับผู้บริโภค หากมีการเรียกร้องหรือฟ้องร้องจากผู้บริโภค นักธุรกิจอิสระยอมรับผิดแต่เพียงฝ่ายเดียวซึ่งไม่เกี่ยวกับทางบริษัทฯ

17. นักธุรกิจอิสระยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่มีอำนาจตัดสิน กรณีนักธุรกิจอิสระได้กระทำความผิดซึ่งทำให้บริษัทฯ หรือนักธุรกิจอิสระท่านอื่นๆได้รับความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวร้าย ขายสินค้าตัดราคา นำผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ไม่ใช่ของบริษัทฯ มาจำหน่ายในบริษัทฯ ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการหรือผู้มีอำนาจเป็นที่สิ้นสุด นักธุรกิจอิสระไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องกับทางบริษัทฯได้

18. ห้ามมิให้นักธุรกิจอิสระทำการโฆษณา หรือเผยแพร่ ข่าวสารอันเป็นเท็จ หากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น บริษัทฯสามารถเพิกถอนการเป็นสมาชิกนักธุรกิจอิสระ และฟ้องร้องเรียกร้องค่าเสียหายกับนักธุรกิจอิสระ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

19. ห้ามนักธุรกิจอิสระสนับสนุนนักธุรกิจอิสระด้วยกัน ให้มีการโอนย้ายหรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางแย่ง และ/หรือ หยิบยื่นผลประโยชน์ ข้อเสนอและอื่นๆ แก่ผู้จำหน่ายนักธุรกิจอิสระสายงานอื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่ก็ตาม เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง

20. การกระทำการใดๆของนักธุรกิจอิสระที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการกระทำซึ่งทำให้บริษัทฯ หรือองค์กรได้รับความเสียหาย บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ระงับการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการชั่วคราว รวมทั้งอาจเพิกถอนการเป็นนักธุรกิจอิสระ จนกว่าจะทำการสืบสวนหาข้อเท็จจริงได้

โพสต์ล่าสุด

เมนู